مدیر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر نزهت زبردست

پست الکترونیک:  nszebardast@gmail.com ، CV (تلفن تماس : 01333690036) ، (آدرس پستی: 13769-41996)


اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :

.1دکتر بهرام سلطانی (رزومه)
2.دکتر پروین بابایی (رزومه)
.3دکتر محمدهادی بهادری (رزومه)

4.دکتر پروانه کشاورز (رزومه)

5.دکتر فهیمه محمد قاسمی (رزومه)

 

 

کارشناسان مرکز:

1-حبیبه پورحنیفه دوست

2- زیور نژاد ابراهیمی
 

اعضای شورای پژوهشی و محقق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :  

1- دکتر بهرام سلطانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فارماکولوژی) (رزومه) لینک به علم سنجی (تلفن تماس : 01333690036)،(ایمیل: soltani@gums.ac.ir )،(آدرس پستی: 13769-41996)
2- دکتر ابراهیم میرزاجانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه بیوشیمی) (رزومه) لینک به علم سنجی  (تلفن تماس: 01333690036)،(ایمیل: emirzajani@gums.ac.ir)،(آدرس پستی: 13769-41996)
3- دکتر پروین بابایی ( استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فیزیولوژی) (رزومه) لینک به علم سنجی  (تلفن تماس :01333690884)،(ایمیل:p_babaei@gums.ac.ir)،(آدرس پستی: 13769-41996)
4- دکتر محمد هادی بهادری (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه آناتومی) (رزومه) لینک به علم سنجی (تلفن تماس: 01333690884)،(ایمیل:bahadori.mh@gmail.com)،(آدرس پستی: 13769-41996)
5- دکتر پروانه کشاورز ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه ژنتیک) (رزومه) لینک به علم سنجی (تلفن تماس:01333690884)،(ایمیل:keshavarz@gums.ac.ir)،(آدرس پستی: 13769-41996)
6- دکتر محمد رستم پور ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه فیزیولوژی) (رزومه) لینک به علم سنجی

7-دکتر زهرا عطرکارروشن ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان - گروه پزشکی اجتماعی) (رزومه) لینک به علم سنجی

8-دکتر محمد شناگری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی) (رزومه) لینک به علم سنجی 

9- دکتر فهیمه محمد قاسمی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) (رزومه) لینک به علم سنجی

10 -دکتر ملک مسعود انصار (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) (رزومه) لینک به علم سنجی

-11دکتر منیره آقاجانی نسب (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی) (رزومه) لینک به علم سنجی

-12 دکتر نزهت زبردست (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان –مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی) (رزومه)   لینک به سامانه علم سنجی

13 دکتر نوید پورزردشت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی) (رزومه) لینک به علم سنجی 

14- دکتر زلیخا گلی پور(استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) (رزومه) لینک به علم سنجی

15- دکتر میثم گلین شریف دینی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی) (رزومه) لینک به علم سنجی

16-دکتر علی مجتهدی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی) (رزومه) لینک به علم سنجی

17-دکتر محمدرضا محمودی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی) (رزومه) لینک به علم سنجی

18-دکتر بهروز خاکپور (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه فیزیولوژی) (رزومه) لینک به علم سنجی 

19-دکتر آمنه محمدی (دانشیاردانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه علوم تشریحی) (رزومه) لینک به علم سنجی 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400