حوزه های مختلف تحقیقاتی :

- سلولهای بنیادی

- فلوسایتومتری

- ایمونوهیستوشیمی

- بیوشیمی با تأکید بر سیستم کروماتوگرافی (HPLC)

 

خدمات مرکز :

1- انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی به منظور ارتقاء و ابداع روشهای موثر در حوزه های مختلف علوم پایه

2- فراهم نمودن زمینه مناسب و ارائه امکانات لازم جهت ترغیب،جذب و تربیت دانشجویان و سایر محققین در جهت اجرای تحقیقات و تشکیل گردهمایی پژوهشی - دانشجویی

3- مشارکت فعال با سایر مراکز پژوهشی داخلی و خارجی و همکاری متقابل با آنان

4- ارائه اطلاعات علمی و پژوهشی مرکز به مراکز علمی – پژوهشی از طریق انتشار گزارش،بولتن و ...

5- ایجاد زمینه مناسب جهت ترغیب دستیاران و دانشجویان جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی در قالب پایان نامه تحصیلی – دانشجویی

6- برنامه ریزی آموزشی و مشارکت در زمینه آموزش دانشجویان و دستیاران

7- برگزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانسها و انتشار مقالات و جزوات مرتبط

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400