1-بررسی مقاومت به کینولون ها و فلوروکینولون ها و جهش کدون های شماره 83 و / یا 106 ژن gyra ایزوله های اشریشیاکلای جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی به روش PCR-RFLP در سال 1395

2-بررسی پروفایل ژنتیکی و وضعیت تولید ESBL در سویه های کلبسیا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان رازی در سال 1395

3-بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست قرمز پسته و تمرین هوازی بر یادگیری، حافظه و فعالیت حرکتی و سطح سرمی BDNF موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین

4-بررسی اثر تعاملی MK-801 در اثر ضد اضطرابی عصاره هیدروالکلی دانه شوید در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

5-بررسی اثر تعاملی MK-801 و عصاره هیدروالکلی پوست قرمز پسته بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر

6-بررسی مقاومت به کینولون ها و فلوروکینولون ها و جهش در کدون های شماره 83و یا 106 ژنgyrA ایزوله های اشرشیاکلای جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی به روش PCR-RFLP در سال 1395

7-بررسی پروفایل ژنتیکی و وضعیت تولید ESBL در سویه های کلبسیا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان رازی در سال 1395

8-بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های miR-27a، cmiR-196a-2-،miR146a،miR-423 با سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1396

9-اثرترکیبی نلارابین ومهارکننده مسیر سیگنالینگ NOTCH1 بر القای آپوپتوزدر رده های سلولی T-ALL

10- استخراج و جداسازی، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بالغ و بررسی اثربخشی آنها بر حافظه تخریب شده ناشی از کولشیسین در موش صحرایی

11- بررسی شیوع سرمی بالا علیه هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با سکته قلبی 

12- تعیین حساسیت و ویژگی روشهای الیزا و لاتکس آگلوتیناسیون خانگی در تشخیص لپتوسپیروز حاد انسانی از سرم با استفاده از آنتی ژنهای استخراج شده از سویه بومی

13- ارتباط میان پلی مورفیسم ( Glu298Asp)ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی با دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به واحد دیابت بیمارستان رازی رشت

14- مطالعه اثر تستوسترون بر پرولیفراسیون و آپوپتوز سلولهای زایا در رتهای نر بالغ تحت درمان با بوسولفان

15- بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن P53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در استان گیلان

16- مطالعه پیوستگی واریانت E23k در ژن KCNJ11 در بروز دیابت تیپ 2 در جمعیت ایران – استان گیلان

17- بررسی اثر ملاتونین بر تغییرات هیستولوژیک بیضه موش بالغ تحت درمان با بوسولفان

18-بررسی مقایسه ای اثر ملاتونین بر مرگ سلولی ، تکثیر سلولی و رسپتورهای استروژنیک بافت تخمدان موش بالغ تحت درمان با نیکوتین

19-تأثیر رتینوئیک اسید ( آل – ترانس و 13 – سیس ) بر روی بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش سوری

20-مطالعه اثر تستوسترون بر پرولیفراسیون و آپوپتوز سلولهای زایا در رتهای نر بالغ تحت درمان با بوسولفان

21-مقایسه اثربخشی پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با سلولهای کبدی تمایز یافته از همین سلولها در بهبود فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش صحرایی 

22-تعیین حساسیت و ویژگی روشهای الیزا و لاتکس آگلوتیناسیون خانگی در تشخیص لپتوسپیروز حاد انسانی از سرم با استفاده از آنتی ژنهای استخراج شده از سویه بومی

23- مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دانه لیپیدیوم ساتیوم بر پارامترهای اسپرم در رت های نر دیابتی و نرمال 

24- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ بید (Salix) بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر

25-بررسی رابطه عفونت فعال شده هرپس ویروس انسانی تیپ 6  (HHV-6) و تشدید بیماری مولتیپل اسکلروز (MS) با مقایسه فراوانی موارد وجود ژنوم ویروس در سرم به روش Nested-PCR در بیماران زیر نظر انجمن MSگیلان

26-ارزیابی قابلیت بقا اسپرم انسان بدنبال فریز- ذوب متوالی با استفاده از کرایو ویال و نی فرانسوی

27-مقایسه میزان سروپوزیتویته آنتی بادی های اختصاصی ویروس اپشتین بار در بیماران بزرگسال مبتلا به مولتیپل اسکلروز زیر نظر انجمن MS گیلان با گروه کنترل

28-بررسی تأثیر مصرف همزمان سروتونین و تاموکسیفن بر مورفولوژی فولیکولهای تخمدان و سلولهای پوششی رحم موش های سوری

29-بررسی اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند فولیکوژنز، آپوپتوز و تکثیر سلولی بافت تخمدان در موش سوری بالغ

30-بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ چوچاق بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر

31-بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتایپ iceA در هلیکوباکتر پیلوری های جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی فوقانی

32-عنوان تاثیر مهارکنندهII 5a Resoctase بر روی L-carnitine و دی هیدروتستوسترون بر روی موش های صحرایی نر بالغ

33- بررسی شیوع تیپ های سرطان زای ویروس پاپیلومای انسانی (Oncogenic types of HPV)در زنان با سلول های غیر طبیعی در آزمایش پاپ اسمیر در شهرستان رشت در یک دوره یکساله

34-پیوستگی ژنتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن TCF7L2 با بروز دیابت تیپ 2 در ایرانی ها

35- مطالعه اثر نیکوتین بر بروز آپوپتوز سلول های زایای بیضه موش بالغ

36- بررسی اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند آپوپتوز و تکثیر سلولی بافت رحم،واژن و لوله فالوپ در موش سوری بالغ

37- مطالعه پیوستگی پلی مورفیسم E23k Kir6.2 در ژن KCNJ11 با دیابت تیپ 2 در استان گیلان- رشت

38- پیوستگی ژنتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن TCF712 با بروز دیابت تیپ 2 در ایرانیها

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400