مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشکده پزشکی

با هدف فراهم سازی بستری مناسب جهت انجام پروژه های تحقیقاتی اساتید ، دانشجویان دوره های تکمیلی ، پزشکی ، دندانپزشکی و سایر رشته های وابسته در تاریخ 83/3/31 با تصویب شورای معاونین دانشگاه و پس از تعیین اعضای شورای پژوهشی و اساسنامه مرکز فعالیت های پژوهشی خود را آغاز نمود و در مورخ 1388/12/1 در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات وفناوری در شورای نظارت ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تصویب اصولی و در تاریخ 97/12/5تصویب قطعی شد.

(لینک به سامانه علم سنجی)

آخرین بروز رسانی : 10 مهر 1400