معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی:  

 

دکتر ابراهیم میرزاجانی (رزومه)(لینک به علم سنجی)

 پست الکترونیک: emirzajani@gums.ac.ir
 

رشت -کیلومتر 6 جاده تهران – مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان - دانشکده پزشکی – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی . 

کد پستی: 13769-41996
تلفن : 01333690921
          01333690036 

دورنما : 01333690007

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400