1-اثر فعالیت هوازی مزمن و بی تمرینی متعاقب بر مقاومت انسولینی و شاخصهای خطر قلبی عروقی در مردان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک.بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ،1 تا 5 شهریور 92 دانشگاه علوم پزشکی تبریز. کریم آزالی علمداری، ارسلان دمیرچی، بهرام سلطانی و پروین بابایی.

2- بررسی ارتباط بیماری مالتیپل اسکلروز با اپشتین بار ویروس . نخستین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی گیلان 18-17مهرماه92 . معصومه احمدی جلالی مقدم.

3- فاکتور سلول بنیادی  (SCF) میزان بلوغ فولیکول های پره انترال موش را در محیط کشت افزایش می دهد، دهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران 22-20 اردیبهشت 1391، رشت - دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رویا گنجی، محمد نبیونی ، محمد هادی بهادری.

4-مقایسه سه روش نگهداری گونادوتروپین سرم مادیان حامله (PMSG) در تحریک تخمک گذاری موش نژاد NMRI، دهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران 22-20 اردیبهشت 1391، رشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،فرشاد جباری، ابراهیم نصیری، محمد هادی بهادری.

5-یادگیری احتزازی غیرفعال متعاقب تخریب هسته ماینرت با اسید ایبوتونیک و شکنج دندانه ای با کولشیسین. بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.22-18 مهرماه 90، پروین بابایی ، بهرام سلطانی.

6- اثر پروتئین گلیالی S100B و آنتی بادی آن بر روی فعالیت حرکتی در موش های صحرایی نر. بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.22-18 مهرماه 90، پروین بابایی ، لیلا جمالزاده.

7- آلودگی میکروبی در محیط کشت بلوغ آزمایشگاهی، لقاح آزمایشگاهی،تکوین و سیستم انتقال جنین موش. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، پردیس علوم. دانشکده زیست شناسی ، بهمن 89, معصومه احمدی جلالی مقدم، فاطمه قاسمیان، زکیه عسکری و محمد هادی بهادری.

8- آلودگی میکروبی سلول های بنیادی مزانشیمی در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی رشت. نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران- همدان .معصومه احمدی جلالی مقدم ، بهرام سلطانی، محمدهادی بهادری.3-7 خرداد 89.

9- بررسی تاثیر فاکتورهای رشد بر میزان کلیواژ و تولید آزمایشگاهی بلاستوسیست از جنین های دو سلولی ذوب شده موش به دنبال انجماد شیشه ای. نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران - همدان، خرداد 89 ،محمدهادی بهادری، فاطمه قاسمیان، بهرام سلطانی، معصومه احمدی جلالی مقدم، فرشاد جباری.

10- اثرتزریق درون هیپوکامپی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان برتضعیف حافظه ناشی از پیری. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی،تهران، آبان 1388 .پروین بابایی، بهرام سلطانی، محمد رستم پور، اعظم مشفق و امیر محمد سلطانی.

11-نقش پروتئین S100B آستروسیتی بر تقویت حافظه احترازی غیرفعال موش­صحرایی، نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی آبان1388، پروین بابایی، لیلا جمالزاده، کیوان کرامتی.

12- تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت اوارکتومی بر غلظت سرمی آدیپو نکتین در موش های صحرایی ماده. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی، آبان 1388، ارسلان دمیرچی، پروین بابایی،ملک معین انصار، بهرام سلطانی ، رحیمه مهدی زاده.

13- نقش سن و جنسیت بر پردردی ناشی از استرس،نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، بندر انزلی ،1388، پروین بابایی.

14- اثر پیش درمانی عصاره هیدرو الکلی بابونه بر پر دردی ناشی از استرس روانی اجتماعی - نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد،اردیبهشت 1388، بندر انزلی،محمدرضا نورس فرد، پروین بابایی، محمد رستم پور، بهرام سلطانی.

15- نقش تمرین شدید وامانده ساز شنا بر آستانه درد در موشهای صحرایی جوان، نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، بندر انزلی، اردیبهشت 1388، مهدی نژاد پنجکی، پروین بابایی، رحیمه مهدی زاده، محمد رستم پور، بهرام سلطانی.

16- اثرات عصاره آبی – الکلی بابونه بر افزایش حساسیت نسبت به درد القاء شده توسط استرس حاد اجتماعی-نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، اردیبهشت 1388بندر انزلی، بهرام سلطانی، پروین بابایی، محمد رستم پور.

17- تزریق داخل هیپو کامپی کانابینوئید موجب القای بی دردی می گردد، نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد،اردیبهشت 1388، بندر انزلی، پروین بابایی، اعظم مشفق، بهرام سلطانی.

18- تاثیر تمرین حاد وامانده ساز بر آستانه درد موش صحرایی جوان-نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، اردیبهشت 1388،بندر انزلی، رحیمه مهدی زاده، پروین بابایی، بهرام سلطانی.

19- اثر بیدردی عصاره هیدروالکلی بابونه بر استرس شنای اجباری در موشهای صحرایی نر - نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، اردیبهشت 1388، محمد رستم پور، بهرام سلطانی، پروین بابایی ،محمدرضا نورس فرد.

20- استرس حاد روانی اجتماعی موجب القای پردردی در موشهای پیرمی گردد - نهمین همایش سالیانه و اولین همایش بین المللی درد، بندر انزلی، اردیبهشت 1388 ، پروین بابایی ، بهرام سلطانی، محمد رستم پور.

21- تاثیر اسید اسکوربیک روی لقاح آزمایشگاهی تخمک های موش و تکوین جنین های حاصل تا مرحله بلاستوسیست. کنگره سراسری باروری، ناباروری و لاپاراسکوپی شهریور 87،آیدا مویدی، محمدهادی بهادری،الهام نیازی، ابراهیم نصیری و فرشاد جباری.

22- جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مغز استخوان موش صحرایی بالغ. خلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران، کاشان 1385 ، ملک مسعود انصار، محمد هادی بهادری، پروین بابایی ، بهرام سلطانی.

23- جداسازی و کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بالغ. خلاصه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم تشریحی ایران، کاشان 1385 ، پروین بابایی ، بهرام سلطانی، ملک مسعود انصار ، محمد هادی بهادری.

24- شناسایی مولکولهای سطحی CD45, CD44,CD34 و سلولهای بنیادی مغز استخوان موش صحرایی، چهارمین کنگره ملی پیشرفت کیفیت در آزمایشگاههای کلینیکی .1384، بهرام سلطانی، محمد هادی بهادری، پروین بابایی ، ملک مسعود انصار و راضیه حبیبی.

1- The protective effects of the vitamin E on sperm DNA damage induced by mobile phone radiation. Abstracts of the 15th royan international congress on reproductive biomedicine. Summer 2014. Marefatpour E, Bahadori MH, Movahedi M.

2-effects of smoking on the methylation of promoter region of Era in men with coronay artery disease.First international and 13 th Iranian Genetics Congress. May 24-26 2014.keshavarz p, Salari A.

3- the evaluation of cryopreservation effect on development expression of EGFand EGFR genes in mouse during two -cell and blastocyst stages. First international and 13 th Iranian Genetics Congress. May 24-26 2014.Keshavarz p, Eskandari M, Gazor R, Bahadori M.H.

4-Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of healthy untrained males.21 st International Iranian congress of physiology and pharmacology 23-27 Aug 2013 Tabriz university of medical sciences.Babaei P, Azali Alamdari K, Damirchi A, Soltani Tehrani B.

5-BDNF pretreatment prevents morphene- induced amnesia in rats. 21 st International Iranian congress of physiology and pharmacology 23-27 Aug 2013 Tabriz university of medical sciences.Vahdati S, Soltani Tehrani B, Babaei P.

6-Vitrification and in vitro culture of mouse preantral follicles in presence of growth factors. 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013 Oryan Abkenar Z, Ganji R, Bahadori MH.

7-Sperm and zygote two pronuclear morphology in intracytoplasmic sperm injection cycles. 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013 Ghasemian F, Bahadori M, Faraji R, Zahiri Z, Asgharnia M.

8- Stem cell factor increases oocyte maturation and in vitro viability of mouse preantral follicles after vitrification. 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013 .Ganji R, Nabiuni M, Bahadori M.

9- Melatonin increases survival of vitrified-warmed mouse preantral follicles . 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013 Bahadori M, Ganji R, Nabiuni M.

10- Impact of melatonin on blastocyst formation in mouse vitrified-warmed 4-cell stage embryos 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013 Ganji R, Nabiuni M, Bahadori M.

11- Anti apoptotic effects of sphingosine-1-phosphate on pre implantation human two cell embryos. 19th National Congress on Infertility and Reproduction . May 2013, Aaghajani S, Pilevariyan A, Bahadori M.

12- Assessment of water container of incubators of newborn wards in hospitals of Guilan province for determination of the frequency of mip gene in contained legionella pneumophila.7th Iranian congress of clinical Microbiology. October 19-21 2013, Ahmadi Jalali Moghadam M, Honarmand H, Asfaram Meshginshahr S, Soltani Tehrani B, Nojavan M .

13- Antibacterial effect of 3 different extracts of Rutagraveolens on 8 pathogenic bacteria. 7th Iranian congress of clinical Microbiology. October 19-21 2013, Ahmadi Jalali Moghadam M, Honarmand H, SaeidiniaA, Falah-DelavarS.

14- Frequency of legionella pneumophila in tap water of hospitals of Guilan province, 7th Iranian congress of clinical Microbiology. October 19-21 2013, Ahmadi Jalali MoghadamM, Honarmand H, Asfaram Meshginshahr S, SoltaniTehraniB, Nojavan M.

15- Study of the frequency of mip gene in Legionella pneumophila from tap water and incubators of newborn in Guilan hospitals, using enrichment method and polymerase chain reaction (PCR). 23 rd European congress of clinical microbiology and infectious diseases. Berlin Germany 27-30 April 2013.M. Ahmadi jalali moghadam, H. Honarmand, S. Asfaram Meshgin Shahr, B. Soltani Tehrani, M. Nojavan, H.Morovati.

16- Rate of oocyte maturation, in vitro fertilization and embryo development in presence of melatonin. 3rd International and 18th congress of Iranian society for reproductive medicine.Yazd April 2012, Bahadori M.H, Asgari Z, Ramezani M.

17- Effects of melatonin on mouse follicular development and oocyte maturation in vitro.3rd International and 18th congress of Iranian society for reproductive medicine. Yazd April 2012 Ganji R, Bahadori M.H, Nabiuni M.

18 - Assessment of oocyte and embryo quality in different time between oocyte retrieval and Hcg priming.13th Royan international congress on reproductive biomedicine.Summer 2012, Ghasemian F, Bahadori M.H, Faraji R, Asgharnia M, Zahiri Z.

19-Fibroblast growth factor improves oocyte maturation in vitrified-Thawed mouse follicles. 13th Royan international congress on reproductive biomedicine. Summer 2012,Oryan Abkenar Z, Khajerahimi A.E, Bahadori M.H.

20-Melatonin protects folliculogenesis through up-regulation of estrogen receptors in mouse under treatment with nicotine. 13th Royan international congress on reproductive biomedicine. Summer 2012.Khajeh Jahromi S, Homafar MA, Seyedsaadat N, Hajizadeh Fallah H,Mohammadghasemi F.

21- Stem cell factor increases blastocyst formation in mouse two- cell embryo culture. 13th Royan international congress on reproductive biomedicine. Summer 2012,Nabiuni M, Ganji R, Bahadori M.H.

22- The efficacy of melatonin on in-vtro cleavage and developmental rate of mouse two-cell embryos during preimplantation stages. 17th congress of Iranian society for reproductive medicine. Winter 2011, Ramezani M, Asgari Z, Bahadori M.H, Nasri S, Jabari F.

23- Growth factors enhance in vitro maturation, fertilization and development of oocytes and post-thaw cleavage of vitrified mouse two- cell embryos. 17th congress of Iranian society for reproductive medicine Winter 2011,Bahadori M.H, Ghasemian F, Nasiri E.

24- Behavioral analysis of passive avoidance learning following ibotenic acid-damage to NBM or colchicine to dentate gyrus in rats.20th Iranian congress of physiology and pharmacology.2011 Babaei P, Soltani B .

25- B073 Mesenchymal stem cells improve learning and memory in rats with Alzheimer disease .8th IBRO world congress of neuroscience International Brain Research organization Florence – Italy July 14-18,2011, Alizadeh A, Babaei P, Soltani B& Soltani A.

26- B099 The effect of BDNF and Adipose tissue derived stem cells transplantation on cognitive defecit in Alzheimer model of rats.8th IBRO world congress of neuroscience International Brain Research organization Florence – Italy July 14-18,2011,Babaei P, Soltani B, Alizadeh A.

27- Developmental capacity and blastocyst formation of thawed tetrahedral versus nontetrahedral 4- cell stage mouse embryos after virtification. 12th Royan International congress on reproductive biomedicinein,summer 2011,Ahmadi Jalali Moghaddam M, Bahadori M.H.

28- Effect of cell phone electromagnetic fields on in vitro maturation of immature mice occytes. 12th Royan International congress on reproductive biomedicinein,summer 2011,Rahimi S, Ahmadi Jalali Moghaddam M, Najafzadeh H.A, Jabbari F, Bahadori M.H.

29- Evaluation of human spermatozoa resistance to cryoinjury after repeated cycles of thaw- refreezing using of cryovial and straw. 12th Royan International congress on reproductive biomedicinein,Sep 2011,Ghasemian F, Bahadori M.H, Zahiri Z, Asgharnia M, Faraji R.

30- Helicobacter Pylori Infection and Myocardial Infarction . International congress of clinical microbiology Shiraz 2011. Saadat. F, Mohammadi A.

31- Testosterone enanthate protects seminal vesicles from damage induced by chemotherapy. 12th Royan International congress on reproductive biomedicinein( International Journal of fertility & sterility) , Vol 5, suppl 1, summer 2011, Mohammadghasemi F, Nasiri E, Bahadori MH, Soltani B.

32- The effect of hydroalcoholic extract of lepidium sativum (l.s) on sperm parameters in adult rat. International Journal of fertility & sterility , Vol 5, suppl 1, summer 2011, Faghani M, Mohammadghasemi F, Kiahi G, Nasiri S.

33- The impact of the E23K KCNJ11 variant with progression of type 2 diabetes among obese individuals in a population in the north of Iran. The 9th international congress of endocrine disorders 15-18 Nov 2011. Keshavarz P, Ghasemi M, Habibipour R.

34- Proliferative activity of adult mouse male germ cells following administration of graded doses of nicotine. International Journal of fertility & sterility , Vol 5, suppl 1, summer 2011, Khaje Jahromi S, Mohammadghasemi F, Hajizadeh Fallah H.

35- Proliferative activity of mucosal and muscular layer in mouse oviduct following administration of exogenous melatonin. International Journal of fertility & sterility , Vol 5, suppl 1, summer 2011, Seyedsaadat SN, Khajejahromi S, Homafar MA, Hajizadeh Fallah H,Mohammadghasemi F

36- Proliferative activity of follicular cells in adult mouse ovary following administration of exogenous nicotine. International Journal of fertility & sterility , Vol 5, suppl 1, summer 2011, Homafar MA, Seyedsaadat SN, Khajejahromi S, , Hajizadeh Fallah H, Mohammadghasemi F

37- Assessment of growth factors effect on post- thaw development of mouse two- cell embryo to blastocyts stage after virtification, 11th Royan International congress on reproductive biomedicinein,summer 2010, Bahodori M.H, Ghasemian F, Azarnia M, Mohammadghasemi F, Ahmadi Jalali Moghaddam M , Jabbari F.

38- Effect of fibroblast growth factor and hepatocyte growth factor on maturation and fertilization in vitro of mouse oocytes. Winter 2010 , 16th congress of Iranian Society for Reprocuctive Medicine، Yazd, Iran , Bahadori M.H, Azarnia M, Ghasemian F, Faghani M, Ahmadi Jallali Moghaddam M.

39- Exogen melatonin protects spermatogenic cells from apoptosis in mouse ander chemotherapy.11th congress of Iranian Society for Reprocuctive Medicine، summer 2010، Mohammadghasemi F ، Faghani M Khajejahromi S, Bahadori MH

40- protein engineering of catalase A from the yeast S.Cerevisae . 12th Asian –pacific congress of clinical Biochemistry (3-7Oct 2010), E.Mirzajani,F.Koller, B.Soltani.

41- Effect of testosterone enanthate on proliferation and apoptosis of germ cells in damaged testis induced by busulfan, 20th world congress on fertility and sterility,Munich,Germany, September 12-16,2010 Mohamadghasemi F,Nasiri E,Bahadori M,Ansar MM.,Soltani B.

42- Comparison of seropositivity rate of helicibacter pylory in patents with myocardial infarction and healthy people.11th Iranian microbiology congress & 1st east Mediterranean microbiology congress,10-13May 2010, Saadat F.

43- Study of the effect of nicotine – melatonin on sperm parameters in adult mouse. International Journal of fertility & sterility , Vol 4, suppl 1, summer 2010, Ranjbar S, Jalalsafari M, Fallahkarkan M, Mohammadghasemi F.

44- Assessment of morphological and biological characteristics of mesenchymal stem cells and hepatocytes derived from rat mesenchymal stem cells in vitro.Yakhteh ,6th royan international congress on stem cells biology & technology, 2010 ,Bahadori MH, Soltani B, Ahmadi Jalali Moghaddam M, Ghadarjani Sh, Ghasemi F.

45-protein engineering of catalase A from S.Cerevisae . 10th Iraninan congress of Biochemistry and 3rd International congress of Biochemistry and Molecular Biology (16-19 November2009).Tehran , E.Mirzajani,F.Koller, B.Soltani.

46-Invitro differentiation of rat mesenchymal stem cells into hepatocyte,Yakhteh 10th congress on reproductive biomedicine Royan institute, Tehran,Iran 23sep-25sep 2009. Ghadarjani Sh, Soltani B, Bahadori MH, Ahmadi Jalali Moghaddam M.

47- Successful virtification of rat bone marroe derived mesechymal stem cells. Bahadori M.H, Soltani B, Mirzajani E, Babaei P, Ansar M.M, 10th congress on reproductive biomedicine Royan institute, Tehran,iran, 23sep-25sep 2009

48- Testostrone enanthate suppresses apoptosis in male germ cellsd induced by busulfan, 10th congress on reproductive biomedicine, Royan institute, Tehran,Iran Yakhteh medical journal , Vol 11, sup 1, Aut 2009.Ghasemi F.M, Faghani M, Nasiri E, Bahadori M.H, Soltani B.

49-Effect of ascorbic acid on invitro fertilization of mouse oocyte and embryo development to the blastocyst stage. 10th congress on reproductive biomedicine Royan institute, Tehran,Iran, 23sep-25sep 2009.Moayedi A, Niazi E, Bahadori MH, Heidarzadeh A, Ahmadi Jallali Moghaddam M.

50-Study on seropositivity of mycoplasma pneumoniae in Rasht , Iran.3rd congress of European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden Honarmand H, Rahbar Taromsari M, Taghizadeh S, Mirzajani E, Zareichian Z.

51-Evaluation of Latex Agglutination Test for the diagnosis of human leprospirosis. 3rd congress of European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden, Honarmand H, Nezafat M, Mirzajani E.

52-Role of seropositivity to mycoplasma pneumoneiae in acute myocardial infarction. . 3rd congress of European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden, Honarmand H, Rahbar-taromsari M ,Taghizadeh S, Mirzajani E, Zareichian Z.

53- Study on the Role of cytomegalovirus in the promotion of acute myocardial infarction.3rd congress of European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden Honarmand H, Rahbar Taromsari M, Zaredar H, Mirzajani E, Zareichian Z.

54- Study on Seroprevalence of Chlamydia pneumonia in Patients with Myocardial Infarction. 3rd congress of European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden,Honarmand H, Rahbar-taromsari M, Hajian M ,Mirzajani E, , Zareichian Z.

55-Diagnosis and typing of Leptospires Isolated from Blood of patients by culturing and PCR-RFLP. European microbiologists FEMS 2009,Guthenberg , Sweden,Honarmand H, Rahbar-Taromsari M, Khayat L, Zareichian Z, Mirzajani E.

56- The effect of low doses of acetylsalicylic acid on sperm quality.Yakhteh medical journal , Vol 10, sup 1, summer 2008.Razaghi S,Mohammadghasemi F.Khajejahromi S,Hedayati omami N.

57- Evaluation an in- house IgM- ELISA for diagnosis of human leptospirosis. 9th International Congress of Immunology and Allergy of Iran(Tehran ,2008).Honarmand H, Soltani B, Mirzajani E,Heidarzadeh A, Ansar M, Nezafat M.

58- Comparison of anti-ICA 512 and anti-ICA12 antibodies in patients with type 1 diabetes mellitus.Clinica chimica acta , 16 th IFCC- FESCC Eirp[eam congress of clinical biochemistry and laboratory medicine – euromedlab 8-12 may 2005 Glasgow, Mirzajani E, Farzami B, Rowley M.J.

59- Study on the incidence of human leptospirosis in Rasht, from 2003 to 2005.Quito-Ecuador,17-20 Sep 2007. Honarmand H, Heidarzadeh A,Jafarshad R, Zareichian Z.

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400