کارگاه های برگزار شده : 

 کارگاه طراحی پرایمر و PCR (16 و 17 اسفند 90)


 

کارگاه کشت سلولهای یوکاریوتی (6 و 7 دیماه 91)


 

کارگاه کشت سلول های یوکاریوتی (27 و 28 مهر ماه 96)

  

کارگاه استخراج DNA  و الکتروفورز (15 اسفند 96)


 

کارگاه PCR و الکتروفورز(19 اسفند 96)


 

کارگاه پرایمر (اول اردیبهشت97)


 

کارگاه ساخت نانو ذرات کلوئیدی (21 و 22 مهر 97)


 

کارگاه تعیین میزان حساسیت سویه استاندارد باکتری  

به نانوذرات فلزی کلوئیدی و کامپوزیتی به روش

Microdilution (28 و 29 مهرماه 97)


 

کارگاه بررسی تغییرات بیان ژن (28 آبان ماه 97)


کارگاه مبانی و اصول کشت سلولی (7تیرماه1399)

 

کارگاه استخراج  DNA ژنومی و DNA پلاسمیدی (26 بهمن 1399) 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400