1- پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی - دکتر فرهاد رحمانی نیا،دکتر پروین بابایی و بابک نخستین- 1386- نشر شمال پایدار.

2- نوروآناتومی بالینی – مترجمین دکتر پروین بابایی و ارسلان علیزاده- 1386- دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

3- انگل های تک یاخته ای بیماری زا-گرد آوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند- 1387- فرهنگ ایلیا.

4- بیماریهای باکتریایی دستگاه گردش خون–تألیف دکتر حمیدرضا هنرمند-1387- فرهنگ ایلیا.

6- داروهای موثر بر عفونت های انگلی-گردآوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند-1387-فرهنگ ایلیا.

7- روش تأثیر داروهای ضدمیکروبی و مقاومت میکروب ها-گرد آوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند- 1387 -فرهنگ ایلیا.

8- عفونت های باکتریای پوست ،بافت نرم و زخم ها -تألیف دکتر حمیدرضا هنرمند-1387-انتشارات ایلیا.

9- ساز و کارهای سلولی و مولکولی دفاع بدن در برابر میکروب ها-گرد آوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند 1388-فرهنگ ایلیا.

10- ویروس شناسی برای دانشجویان پیراپزشکی-گرد آوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند- 1388-فرهنگ ایلیا.

11- میکروب شناسی سلولی در یک نگاه - تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند-1388-فرهنگ ایلیا.

12- مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها به زبان ساده -گرد آوری و تدوین دکتر حمیدرضا هنرمند- 1388- فرهنگ ایلیا.

13- جنین شناسی پزشکی – تألیف دکتر محمد هادی بهادری و دکتر فهیمه محمد قاسمی- 1388-ویستا.

14- بافت شناسی - تألیف دکتر محمد هادی بهادری و دکتر فهیمه محمد قاسمی- 1388- ویستا.

15- کالبد شناسی اعصاب، دکتر ابراهیم نصیری، دکتر معصومه فغانی، دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک. انتشارات جعفری. 1388

16- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) جلد 1 و 2– مترجمین(به ترتیب الفبا) دکتر پروین بابایی، دکتر شهرزاد خاکپور، دکتر مسعود خدایی، دکتر محمد رستم پور، دکتر علیرضا فتح اللهی، دکتر فاطمه نبوی زاده رفسنجانی و دکتر آرزو نهاوندی-1389- انتشارات ارجمند.

17- آناتومی کاربردی لگن و پرینه، دکتر معصومه فغانی، دکتر ابراهیم نصیری .انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400